TECHNIK SPEDYTOR

zarządzanie biurem

Film prezentujący zawód technik spedytor

Oferta edukacyjna szkoły
OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.
Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.
W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.
Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie.
Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon.
Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

↓ WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku podpisały umowę o współpracy. Nasza szkoła została partnerem w projekcie Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi. Współpraca obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane przez wykładowców akademickich, badania w laboratoriach uczelni, zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technikami i technologiami w branży spedycyjno-logistycznej czy doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego.

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Podstawy logistyki i magazynowania
 • Marketing i negocjacje
 • Opakowania i jednostki transportowe
 • Transport i spedycja
 • Środki transportu
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Ekonomika transportu
 • Techniki biurowe i informatyczne

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • informatyka

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Spedytor – od 4 650 do 6 780 PLN *
 • Kierownik ds. rozwoju kanałów dystrybucji – od 6 830 do 13 200 PLN *
 • * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • Spedycja krajowa
 • Spedycja międzynarodowa
 • Centra dystrybucji towarów
 • Firmy logistyczno-dystrybucyjne
 • Firmy kurierskie i pocztowe

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie kłodzkim z kierunkiem technik spedytor
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Skip to content