TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Film prezentujący zawód technik eksploatacji portów i terminali

Oferta edukacyjna - slajd

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.
Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne.
Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem obcym. Technik eksploatacji portów i terminali może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien mieć technik eksploatacji portów i terminali, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Technika eksploatacji portów i terminali powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Podróżni w portach i terminalach
 • Podstawy organizacji portów i terminali
 • Transport w portach i terminalach
 • Procesy magazynowe w portach i terminalach
 • Język angielski w eksploatacji portów i terminali
 • Język obcy w eksploatacji portów i terminali
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • Obsługa magazynów
 • Eksploatacja środków transportu

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • geografia

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Specjalista ds. logistyki – od 4 480 do 6 430 PLN *
 • Kierownik ds. rozwoju kanałów dystrybucji – od 6 830 do 13 200 PLN *
  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • Agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
 • Linie lotnicze
 • Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne
 • Terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
 • Firmy logistyczno-dystrybucyjne

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie kłodzkim z kierunkiem technik eksploatacji portów i terminali
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Skip to content